Ajuntament de Cirat

Calendario: 
CONVOCATORIA PLE EXTRAORDINARI


 • Convocatoria Ple 27/05/2010.

  SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  PRIMERA CONVOCATÒRIA

  DIA: 27 DE MAIG DEL 2010
  HORA: 12:00
  LLOC: SALÓ DE SESSIONS AJUNTAMENT

  L'Ajuntament en Ple celebrarà SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA en La Sala d'Actes de la Casa Consistorial el dia i hora dalt assenyalats, per a tractar els assumptes que més avall s'indiquen, servint la present de citació a l'acte, i si per causa justificada no poguera fer-ho, haurà de comunicar-ho a esta Alcaldia amb l'antelació necessària.
  Al propi temps se li comunica que, a partir d'esta data, tindrà a la seua disposició els expedients i tots els antecedents es que relacionen amb els assumptes inclosos en l'orde del dia de la present convocatòria i durant els dies i hores d'oficina, a fi de que puguen conéixer-los abans de deliberar.
  Així mateix se li comunica que, per a la vàlida constitució del Ple requerix l'assistència d'un terç del número legal de membres de la corporació, que mai podrà ser inferior a tres. I si en primera convocatòria no existira el quòrum necessari, s'entendrà convocada la sessió automàticament a la mateixa hora i vint-i-quatre hores després.

Lu Ma Mi Ju Vi Do
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
Portal desarrollado con Drupal