Ajuntament de Cirat

Normatives municipals

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Prestació del Servici de Clavegueram, Tractament i Depuració d' Aigúes Residuals.

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per la Prestació del Servici Públic de Arreplega de Fems i Residus Sòlids Urbans.

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Prestació de Servicis de Cementeri Municipal.

                     Modificació de l'Article 6.

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Distribució d'Aigua, Inclosos els Drets de Connexió i Col-locació i Utilització de Comptadors.

Ordenança Fiscal Reguladora de les Taxes per Expedició de Llicències Urbanístiques.

Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost Sobre Béns Immobles.

                     Modificació de l'Article 11.

Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal-lacions i Obres.

Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Vehícles de Tracció Mecánica.

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Atorgament de les Llicències d'Obertura d'Estableciment.

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Atorgament de Llicències Municipals d'Ocupació.

Ordenança Fiscal Reguladora de l Taxa per Ocupació de Sol, Vol i Subsol de la Via Pública.

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per l'Ocupación de Terrenys d'Us Públic amb Taules, Cadires, Tribunes, Taulats i Altres Elements Análegs amb Finalitat Lucrativa.

Ordenança Reguladora de la Tinença de Gossos i Altres Animals Doméstics i de Companyia.

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Cases de Banys, Dutxes, Piscina, Instal-lacions Esportives i Altres Servicis Análegs.

Ordenança Reguladora del Preu Públic per la Prestació del Servici d'Allotjament en els Apartaments Rurals "Las Eras".

Ordenança Municipal d'Usos del Paratge "El Molino".

Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost Sobre Activitats Econòmiques.

                     Modificació de l'Artícle 3.

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Intal-lació de Llocs, Barraques, Casetes de Venda, Espectácles, Atraccions o Recreació, Situats en Terrenys d'Us Públic Local, així com a Industries dels Carrers i Ambulants i Rodatge Cinematográfic.

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Veu Pública.

Ordenança Reguladora del Preu Públic per la Prestació del Servici d'Allotjament en la Casa Rural "Casa del Médico".

Ordenança Reguladora de Creació i Funcionament del Registre Electrónic Municipal.

 

 

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
Portal desenrotllat amb Drupal